آپارتمان در تهران متری چند فروش می رود؟

به گزارش سفر به فرانسه، تازه ترین برآورد بانک مرکزی نشان میدهد در مجموع طی 11 ماهه امسال حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6.5 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود شرایط بازار مسکن در امسال دارد.

آپارتمان در تهران متری چند فروش می رود؟

جهت دریافت خدمات درب ورودی ساختمان ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش سفر به فرانسه و به نقل از بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن امسال، 4 میلیون و 500 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0,2 و 7.6 درصد افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15,6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.7 و 4.5 درصد کاهش نشان می دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است ماهانه توسط اداره آنالیز ها و سیاست های مالی بانک مرکزی تهیه و منتشر می گردد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1395

در بهمن ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15.6 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.7 و 4.5 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0.2 و 7.6 درصد افزایش نشان می دهد.

خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفا معطوف به آنالیز حوزه تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

1-حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15631 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 4.5 درصد کاهش نشان می دهد. آنالیز توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 53.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحدهای با قدمت بیش از 5 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات صورت گرفته برحسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال 1395 حاکی از این است که از این مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 11.5 و 9.6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.5 درصد از کل تعداد معاملات صورت گرفته در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، ،2 ،8 ، 14، 7، 10، 15، 1، 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.5 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2- تحولات قیمت مسکن، مسکن گران شد

در بهمن ماه سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله شرکت های معاملات ملکی شهر تهران 45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.2 و 7.6 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 (معادل 13درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 3 (معادل 0.7 درصد) تعلق دارد.

در بهمن ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 101.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه به ترتیب 9.9 و 7.0 درصد افزایش یافته است.

3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1395

در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 149.8 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6.5 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله به وسیله بنگاه های ملکی شهر تهران 43.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 5.4 درصد افزایش نشان می دهد.

4- سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

1-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12.7 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 25 تا 30 و 35 تا 40 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 12.1 و 10.7 درصدی، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 61.5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (45.0 میلیون ریال) معامله شده اند.

2-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن ماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات صورت گرفته به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 14.8 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب با سهم های 13.7 . 13.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 51.5 درصد از معاملات صورت گرفته را به خود اختصاص دادند.

3-4- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد آنالیز، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 200 میلیون ریال با اختصاص سهم 12.7 درصد، بیشترین سهم از معاملات صورت گرفته را به خود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش 1000 تا 1500 و 200 تا 250 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 12.0 و 11.9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورمِ سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطرنشان می گردد سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اهم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات کل بهای کالا و خدمات مصرفی(براساس سال پایه 100= 1390) معادل 28.4 درصد است.

6- جمع بندی

در بهمن ماه امسال حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 15.6 هزار فقره و 45 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4,5 درصد کاهش و 7.6 درصد افزایش نشان می دهد.

در مجموع طی 11 ماهه امسال حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6.5 درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود شرایط بازار مسکن در امسال دارد.

آنالیز تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.

منبع: تسنیم
انتشار: 11 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: parisro.ir شناسه مطلب: 996

به "آپارتمان در تهران متری چند فروش می رود؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آپارتمان در تهران متری چند فروش می رود؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید